phem xesTải về Luật 04/2017/QH14: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

phemxesTảivềLuật04/2017/QH14:Hỗtrợdoanhnghiệpnhỏvàvừa:Luậthỗtrợdoa

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mời bạn đọc tải về Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại bài viết dưới đây.

Tải về Luật số 04/2017/QH14 và Nghị định 39/2018/NĐ-CP: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

I. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật này có hiệu lực hiện hành từ ngày 1/1/2018. Luật này pháp luật những nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức triển khai và cá thể tương quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa .

Luật này áp dụng đối với:

Bạn đang đọc: Tải về Luật 04/2017/QH14: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

  • Doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật và đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này.
  • Cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

1. Tải về Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mời bạn đọc tham khảo và tải về TẠI ĐÂY.

2. Kết cấu của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng vận dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Điều 4. Tiêu chí xác lập doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 5. Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 6. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương II : NỘI DUNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Điều 8. Hỗ trợ tiếp cận tín dụng thanh toán
Điều 9. Quỹ bảo lãnh tín dụng thanh toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 10. Hỗ trợ thuế, kế toán
Điều 11. Hỗ trợ mặt phẳng sản xuất
Điều 12. Hỗ trợ công nghệ tiên tiến ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu thao tác chung
Điều 13. Hỗ trợ lan rộng ra thị trường
Điều 14. Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý
Điều 15. Hỗ trợ tăng trưởng nguồn nhân lực
Điều 16. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy đổi từ hộ kinh doanh thương mại
Điều 17. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp phát minh sáng tạo
Điều 18. Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp phát minh sáng tạo
Điều 19. Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm link ngành, chuỗi giá trị
Điều 20. Quỹ tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương III : TRÁCH NHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Điều 21. Trách nhiệm của nhà nước
Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Điều 23. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
Điều 24. Trách nhiệm của những Bộ, cơ quan ngang Bộ
Điều 25. Trách nhiệm của chính quyền sở tại địa phương cấp tỉnh
Điều 26. Trách nhiệm của những tổ chức triển khai xã hội, tổ chức triển khai xã hội – nghề nghiệp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức triển khai phân phối dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 28. Trách nhiệm của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 29. Công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 30. Kiểm tra, giám sát việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 31. Đánh giá hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 32. Xử lý vi phạm pháp lý về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương IV : ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33. Sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của những luật có tương quan
Điều 34. Hiệu lực thi hành
Điều 35. Quy định chuyển tiếp

II. Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật 04/2017/QH14: hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định này có hiệu lực hiện hành thi hành kể từ ngày 11/3/2018. Nghị định này pháp luật cụ thể một số ít điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể lao lý cụ thể những Điều sau : Điều 4 ; khoản 1 và khoản 2 Điều 14 ; Điều 15 ; khoản 2 Điều 16 ; Điều 17 và Điều 19 .

1. Tải về Nghị định 39/2018/NĐ-CP

Mời bạn đọc tham khảo và tải về TẠI ĐÂY.

2. Kết cấu của Nghị định 39/2018/NĐ-CP

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Xem thêm: Thời hạn nộp Báo cáo tài chính 2019 và các Báo cáo Thuế 2020 – Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Điều 4. Nguyên tắc thực thi hỗ trợ
Điều 5. Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương II. XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Điều 6. Tiêu chí xác lập doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 7. Xác định nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 8. Xác định số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trung bình năm của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 9. Xác định tổng nguồn vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 10. Xác định tổng doanh thu của doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 11. Xác định và kê khai doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương III. HỖ TRỢ THÔNG TIN, TƯ VẤN, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Điều 12. Hỗ trợ thông tin cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 13. Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 14. Hỗ trợ tăng trưởng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương IV. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ KINH DOANH, KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, THAM GIA CỤM LIÊN KẾT NGÀNH, CHUỖI GIÁ TRỊ

Điều 15. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục xây dựng doanh nghiệp
Điều 16. Hỗ trợ ĐK doanh nghiệp, công bố thông tin doanh nghiệp
Điều 17. Hỗ trợ đánh giá và thẩm định, cấp phép kinh doanh thương mại lần đầu
Điều 18. Hỗ trợ lệ phí môn bài
Điều 19. Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính thuế và chính sách kế toán
Điều 20. Phương thức lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp phát minh sáng tạo tham gia Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 21. Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp phát minh sáng tạo
Điều 22. Tiêu chí lựa chọn cụm link ngành, chuỗi giá trị
Điều 23. Phương thức lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm link ngành, chuỗi giá trị tham gia Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Điều 24. Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm link ngành, chuỗi giá trị

Chương V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25. Trách nhiệm của những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc nhà nước
Điều 26. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Điều 27. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Chương VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Xử lý chuyển tiếp
Điều 29. Hiệu lực thi hành
Điều 30. Trách nhiệm thi hành

Xem thêm:

Hướng dẫn hạch toán thông tin tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ theo Thông tư 200
Tải về Nghị định 41/2018 / NĐ-CP : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong nghành kế toán, truy thuế kiểm toán độc lập
Tải về Thông tư 166 / 2013 / TT-BTC : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Xem thêm: Lịch nộp thuế tháng 4/2021: Các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

phem xes

Đề xuất cho bạn