phim sex viet namBài Tập Kế Toán Doanh Nghiệp 1 Có Lời Giải Chi Tiết, Bài Tập Kế Toán Doanh Nghiệp Có Lời Giải Đáp Án

phimsexvietnamBàiTậpKếToánDoanhNghiệp1CóLờiGiảiChiTiết,BàiTậpKế

– Dành cho những bạn đang học kế toán online-Dành cho những bạn đang học kế toán-Dành cho những bạn đang chuẩn bị sẵn sàng học kế toán

Trong kỳ có tài liệu về tình hình sản xuất sản phẩm Z tại một công ty MH như sau:Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ: 30.500.000đ (TK154).Bạn đang xem : Bài tập kế toán doanh nghiệp 1 có lời giải Trong đó bao gồm 3 khoản mục chi phí sau:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 20.300.000đ (TK621) (Trong đó: Chi phí NVL chính: 14.800.000đ (TK152-C) Chi phí NVL phụ : 5.500.000đ (TK152-P)- Chi phí nhân công trực tiếp: 5.200.000đ (TK622)- Chi phí sản xuất chung : 5.000.000đ (TK627)

Bạn đang đọc: Bài Tập Kế Toán Doanh Nghiệp 1 Có Lời Giải Chi Tiết, Bài Tập Kế Toán Doanh Nghiệp Có Lời Giải Đáp Án

Số dư đầu kỳ TK 152: (DDĐK) Nguyên vật liệu chính (TK152-C): 1.000kg x 44.200đ=44.200.000 Nguyên vật liệu phụ (TK152-P) : 500kg x 40.800đ=20.400.000Công ty xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Các nghiệp vụ phát sinh như sau:

Biết : Nguyên vật liệu chính được đưa vào ngay từ đầu quy trình sản xuất. Thuế suất thuế TNDN là 20%Yêu cầu:

1 / Tính toán và định khoản những nhiệm vụ phát sinh2 / Tính giá tiền loại sản phẩm Z3 / Xác định tác dụng hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty MH

1/ Mua 3.900 hàng hóa A về nhập kho, đơn giá chưa thuế là 96.000 đồng/sản phẩm, thuế GTGT 10%. Chưa thanh toán cho người bán Nguyễn Tín. Khi về mới phát hiện thiếu 50 sản phẩm A, chưa xác định được nguyên nhân, công ty nhập kho theo số lượng thực tế.Nợ TK 1561-A : 369.600.000đ (3.900sp – 50sp ) x 96.000đNợ TK 1381 : 4.800.000đ (50sp x 96.000đ )Nợ 1331 : 37.440.000đ (374.400.000) x 10%Có 331(Nguyễn Tín) : 411.840.000đ

• Ghi sổ : Nhật Ký chung, Sổ cái 1561 ; Sổ cái 1381 ; Sổ cái 1331 ; Sổ cái 331 ; Sổ chi tiết hàng tồn dư A, Sổ chi tiết của nhà sản xuất Nguyễn Tín • Bộ chứng từ là : Phiếu nhập kho kèm theo chứng từ gốc là : Hóa đơn + Biên bản chuyển giao hàng

2/ Mua nguyên vật liệu chính nhập kho số lượng 5.500kg, đơn giá mua chưa thuế là 45.800 đồng/kg, thuế GTGT là 10%. Đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận chuyển bốc dỡ hàng hoá trả bằng tiền mặt là 2.200.000 đồng, Giá chưa Vat là 2.000.000. thuế GTGT là 10%a.Nợ TK 152-C : 251.900.000đ (5.500kg x 45.800đ) Nợ TK 1331 : 25.190.000đ (251.900.000 x 10%)Có TK 1121 : 277.090.000đ

b. Vận chuyển : Nợ TK 152 – C : 2.000.000 đ Nợ TK 1331 : 200.000 đ Có TK 1111 : 2.200.000 đ=> Giá NHẬP KHO = ( 251.900.000 đ + 2.000.000 đ ) / 5.500 kg = 46.164 đ / kg • Ghi sổ : Nhật ký chung ; Sổ cáí 152 ; Sổ cái 1331 ; Sổ cái 1111 ; Sổ cái 1121 ; Sổ chi tiết hàng tồn dư 152 loại sản phẩm nguyên vật liệu chính ; Sổ chi tiết của ngân hàng nhà nước • Chứng từ nhiệm vụ a là Phiếu nhập kho kèm theo chứng từ gốc là Hóa đơn, Biên bàn chuyển giao hàng hóa • Chứng từ nhiệm vụ b là Phiếu chi kèm theo hóa đơn GTGT

3/ Chuyển khoản trả nợ người bán ở nghiệp vụ 1, đã nhận giấy báo nợ của ngân hàng. Số hàng thiếu đã xác định được nguyên nhân do người bán giao thiếu, công ty tiến hành nhập kho 50 sản phẩm A còn thiếu.Xem thêm : Bài Tập Excel Nâng Cao Có Lời Giải Cho Ai Cần, 10 Bài Tập Excel Nâng Cao + Lời Giải Cho Ai Cầna.Nợ TK 331 : 411.840.000đ Có TK 1121 : 411.840.000đ

b.Nợ TK 1561 A : 4.800.000đ (50sp x 96.000đ ) Có TK 1381 : 4.800.000đ• Ghi sổ: Nhật ký chung;Sổ cái 1381; Sổ cái 331;1121;1561;1381. Ghi sổ chi tiết 331 phải trả nhà cung cấp Nguyễn Tín, Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng, sổ chi tiết mặt hàng A.• Chứng từ nghiệp vụ a:Giấy báo nợ so kế toán lập kèm theo sau là Ủy nhiệm chi và Giấy báo nợ của ngân hàng và sổ phụ ngân hàng• Chứng từ nghiệp vụ b: Là Phiếu nhập kho, kèm theo sau là biên bản bàn giao hàng giao thiếu của Nhà cung cấp4/ Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm 59.200.000đ, nhân viên quản lý phân xưởng 25.700.000đ, nhân viên bán hàng 36.000.000đ, nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp là 22.500.000đNợ TK 622 : 59.200.000đNợ TK 6271 : 25.700.000đNợ TK 6411 : 36.000.000đNợ TK 6421 : 22.500.000đCó TK 3341 : 143.400.000đ• Ghi sổ: Nhật ký chung;Sổ cái 622;6271;6411;6421. Sổ cái 3341• Chứng từ nghiệp vụ :Phiếu kế toán phải trả cho người lao động kèm theo sau là Bảng lương +Bảng chấm công

5/ Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tính vào chi phí và khấu trừ lương theo tỷ lệ quy định (Doanh nghiệp là 23,5%, trong đó tỷ lệ trích BHXH là 17,5%, BHYT là 3%, BHTN là 1%, KPCĐ là 2%. Người lao động là 10,5%, trong đó tỷ lệ trích BHXH là 8%, BHYT là 1,5%, BHTN là 1%)a.Nợ TK 622 : 13.912.000đ (59.200.000đ x 23,5%)Nợ TK 6271 : 6.039.500đ (25.700.000đ x 23,5%) Nợ TK 6411 : 8.460.000đ (36.000.000đ x 23,5%)Nợ TK 6421 : 5.287.500đ (22.500.000đ x 23.5%) Có 3382: 2.868.000đ (143.400.000đ x 2%) Có 3383: 25.095.000đ (143.400.000đ x 17,5%) Có 3384: 4.302.000đ (143.400.000đ x 3%) Có 3386: 1.434.000đ (143.400.000đ x 1%)• Ghi sổ: Nhật ký chung;Sổ cái 622;6271;6411;6421. Sổ cái 3382;Sổ cái 3383;Sổ cái 3384;Sổ cái 3386;• Chứng từ nghiệp vụ a :Phiếu kế toán phải trả Kèm theo sau là bảng trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ mà Cty chịu

b. Nợ TK 3341 : 15.057.000 đ ( 143.400.000 đ x 10,5 % ). 3383 : 11.472.000 đ ( 143.400.000 đ x 8 % ) 3384 : 2.151.000 đ ( 143.400.000 đ x 1,5 % ) 3386 : 1.434.000 đ ( 143.400.000 đ x 1 % )• Ghi sổ : Nhật ký chung ; Sổ cái 3341 ; Sổ cái 3383 ; Sổ cái 3384 ; Sổ cái 3386 • Chứng từ nhiệm vụ a : Phiếu kế toán phải trả Kèm theo sau là Bảng lương + Bảng chấm công

6/ Chi phí điện mua ngoài (chưa bao gồm thuế GTGT) phục vụ cho sản xuất ở phân xưởng là 25.750.000đ, phục vụ cho bộ phận bán hàng là 18.240.000đ, phục vụ cho bộ phận quản lý doanh nghiệp là 16.845.000đ, thuế GTGT 10%. Đã thanh toán bằng chuyển khoảnNợ TK 6277 : 25.750.000đNợ TK 6417 : 18.240.000đNợ TK 642 7 : 16.845.000đNợ TK 1331 : 6.083.500đ (25.750.000 + 18.240.000 + 16.845.000) x 10% Có TK 1121 :66.918.500đ• Ghi sổ: Nhật ký chung;Sổ cái 1121;1331;6427;6417;6277. Và sổ chi tiết của ngân hàng• Chứng từ nghiệp vụ a :Giấy báo nợ ngân hàng kèm theo sau là chứng từ gốc là hóa đơn GTGT tiền điện

7/ Khấu hao TSCĐ ở phân xưởng là 29.820.000đ, ở bộ phận bán hàng là 17.660.000đ, ở bộ phận quản lý doanh nghiệp là 14.590.000đNợ TK 6274 : 29.820.000đNợ TK 6414 : 17.660.000đNợ TK 6424 : 14.590.000đ Có TK 2141 : 62.070.000đ• Ghi sổ: Nhật ký chung;Sổ cái 6274;Sổ cái 6414; Sổ cái 6424; Sổ cái 2141• Chứng từ nghiệp vụ : Phiếu kế toán phân bổ khấu hao kèm theo sau là Bảng trích khấu hao tài sản cố định

8/ Xuất bán hàng hoá 3.500 hàng hóa A, đơn giá bán chưa thuế là 159.000đ/sản phẩm, thuế GTGT 10%, chưa thu tiền khách hàng. Chi phí vận chuyển hàng đi bán là 1.500.000đ, thuế GTGT 10%, chi phí vận chuyển đã được trả bằng tiền mặta.Nợ TK 131 : 612.150.000đ Có TK 5111 : 556.500.000đ (3.500sp x 159.000đ) Có TK 33311 : 55.650.000đ (556.500.000đ x 10%)

b. Nợ TK 632 : 336.000.000 đ Có TK 1561 : 336.000.000 đ ( 3.500 sp x 96.000 đ ) • Ghi sổ : Nhật ký chung ; 131 ; 5111 ; Sổ cái 33311 ; Sổ cái 632 ; Sổ cái 1561. Sổ chi tiết người mua, Sổ chi tiết loại sản phẩm A • Chứng từ nhiệm vụ a + b : Phiếu kế toán phải thu kèm theo sau là bộ chứng từ gốc : Hóa đơn, Hợp đồng, Biên bản chuyển giao, Phiếu xuất khoc. Nợ TK 6417 : 1.500.000 đ Nợ TK 1331 : 150.000 đ ( 1.500.000 x 10 % ) Có 111 1 : 1.650.000 đ • Ghi sổ : Nhật ký chung ; Sổ cái 6417 ; Sổ cái 1331 ; Sổ cái 1111. • Chứng từ nhiệm vụ c : Phiếu chi kèm theo sau là hóa đơn và biên bản chuyển giao hàng

9/ Mua nhập kho 3.500kg nguyên vật liệu phụ, đơn giá chưa thuế là 41.850đ/kg, thuế GTGT 10%, chưa trả tiền người bán. Do mua hàng với số lượng lớn, công ty được hưởng chiết khấu thương mại 5% (có giảm thuế), được trừ vào công nợ.

Nợ 152P : 3500 * 41850 * 95 % = 139.151.250 Nợ 1331 : 10 % * 139.151.250 = 13.915.125 Có 331 : 153.066.375• Ghi sổ : Nhật ký chung ; Sổ cái 152, Sổ cái 1331 ; Sổ cái 331 • Chứng từ nhiệm vụ : Phiếu nhập kho kèm theo sau là Hóa đơn và biên bản chuyển giao hàng*

Xem thêm: Lịch nộp thuế tháng 4/2021: Các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp

11/ Cuối kỳ phế liệu thu hồi nhập lại kho trị giá 5.000.000đNợ TK 152 Phế liệu : 5.000.000đCó TK 154 Z : 5.000.000đ• Ghi sổ: Nhật ký chung;Sổ cái 152; Sổ cái 154.Sổ chi tiết hàng tồn kho 152 phế liệu• Chứng từ nghiệp vụ : Phiếu kế toán phế liệu thu hồi kèm theo sau là biên bản thu hồi phế liệu

12/ Khách hàng ở nghiệp vụ 8 thanh toán trước hạn nên được hưởng chiết khấu thanh toán 1% trên tổng giá trị thanh toán (Ngân hàng đã báo có)Nợ 635: 6.121.500Nợ 1121:606.028.500Có 131: 612.150.000đ• Ghi sổ: Nhật ký chung;Sổ cái 635;1121;131. Sổ chi tiết của ngân hàng và sổ chi tiết khoản phải thu• Chứng từ nghiệp vụ : Giấy báo nợ kèm theo sau là Giấy báo có ngân hàng và sổ phụ ngân hàng

13/Chuyển khoản trả nợ người bán ở nghiệp vụ 9. Ngân hàng đã báo nợNợ TK 331 : 153.066.375đ Có TK 112 1 : 153.066.375đ • Ghi sổ: Nhật ký chung;Sổ cái 1121; Sổ cái 331. Sổ chi tiết khoản phải trả nhà cung cấp. Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng• Chứng từ nghiệp vụ : Giấy báo nợ kèm theo sau là Giấy báo có ngân hàng và sổ phụ ngân hàng

14/ Nhập kho 7.800 sản phẩm Z, còn lại 500 sản phẩm dở dang, mức độ hoàn thành 80%, được đánh giá theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.a.Kết chuyển 154:Nợ TK 154 Z : 444.765.900 Có TK 621-C : 284.344.400Có TK 621-P : 0Có TK 622 : 73.112.000đ (59.200.000 + 13.912.000)Có TK 627 :87.309.500đ (25.700.000 + 6.039.500 + 25.750.000 + 29.820.000)

b. Tínhchi phí dở dang : * Khối lượng mẫu sản phẩm triển khai xong tương tự = Số Số lượng loại sản phẩm dở dang cuối kỳ x Tỷ lệ triển khai xong của loại sản phẩm dở dang = 500 sp x 80 % = 400 mẫu sản phẩm**=> Chi tiêu chế biến dở dang cuối kỳ = giá thành Vật Liệu Phụ DDCK + Chi tiêu Nhân Công Trực Tiếp DDCK + giá thành Sản Xuất Chung DDCK = 268.293 đ + 3.820.097 đ + 4.502.902 đ = 8.591.292 đ*

Bảng tính giá thành

*

15/ Xuất bán 4.500 sản phẩm Z, đơn giá chưa thuế 140.000đ/ sản phẩm, thuế GTGT 10%, khách hàng đã thanh toán bằng chuyển khoản 85% (Ngân hàng đã báo có), số còn lại chưa thanh toán.

a. Nợ TK 632 : 255.951.000 đ ( 4.500 sp x 56.878 ) Có TK 155 : 255.951.000,7 đ b. Nợ TK 131 : 693.000.000 đ ( 630.000.000 đ + 63.000.000 đ ) Có TK 5112 : 630.000.000 đ ( 4.500 sp x 140.000 đ ) Có TK 33311 : 63.000.000 đ ( 630.000.000 đ x 10 % )c. Nợ 1121 : 589.050.000 đ ( 85 % x 693.000.000 đ ) Có 131 : 589.050.000 đ ( 85 % x 630.000.000 đ )

Xác định KQKD của công ty MH:

a.Kết chuyển doanh thu: Nợ TK 5111 : 1.186.500.000 đ (556.500.000đ + 630.000.000đ)Có TK 911 : 1.186.500.000 đ

b.Kết chuyển chi phí:Nợ TK 911 : 742.838.534,7đCó TK 632 : 591.951.000đ (336.000.000 + 255.951.000)Có TK 635 : 6.121.500 đCó TK 641 : 81.860.000 đ (36.000.000đ + 8.460.000đ + 18.240.000đ + 17.660.000đ + 1.500.000đ)Có TK 642 : 59.222.500đ (22.500.000đ + 5.287.500đ + 16.845.000đ + 14.590.000đ)

c.Lợi nhuận trước thuế của công ty MH = 1.186.500.000 – 739.155.000 = 447.345.000

d.Thuế TNDN của công ty MH theo quy định hiện hành: Nợ TK 8212 : 89.469.000 (447.345.000x 20%) Có TK 3334 : 89.469.000đ

e. Kết chuyển 8211 vào 911Nợ 911:89.469.000 Có 8211:89.469.000

Xem thêm: Quy định chung về Báo cáo tài chính theo thông tư 133 – KẾ TOÁN HÀ NỘI GROUP

f. Lợi nhuận sau thuế của công ty MH Nợ TK 911 : 357.876.000 Có TK 4212 : 357.876.000 (447.345.000đ – 89.469.000đ )

*

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

phim sex viet nam

Đề xuất cho bạn