Năm đầu tiên là 23 tệ / giờ + hoa hồng cao + bao ăn ở! Tuyển dụng nhân viên dọn phòngtuyển nhân viên giao hàngnew

Năm đầu tiên là 23 tệ / giờ + hoa hồng cao + bao ăn ở! Tuyển dụng nhân viên dọn phòngtuyển nhân viên giao hàngnew

Nămđầutiênlà23tệ/giờ+hoahồngcao+baoănở!Tuyểndụngnhânviêndọn