, Chuyến thăm không báo trước đến cửa hàng thực phẩmtuyển công nhân đi làm ngaynew

, Chuyến thăm không báo trước đến cửa hàng thực phẩmtuyển công nhân đi làm ngaynew

,Chuyếnthămkhôngbáotrướcđếncửahàngthựcphẩmtuyểncôngnhânđilàmngayn