Xưởng xe đạp Toray tuyển số lượng lớn công nhân nghỉ đôngintpnew

Xưởng xe đạp Toray tuyển số lượng lớn công nhân nghỉ đôngintpnew

XưởngxeđạpToraytuyểnsốlượnglớncôngnhânnghỉđôngintpnew:XưởngxeđạpTo