Gói làm việc cho kỳ nghỉ đông là 18 tệ / htuyển thợ hàn2022

Gói làm việc cho kỳ nghỉ đông là 18 tệ / htuyển thợ hàn2022

Góilàmviệcchokỳnghỉđônglà18tệ/htuyểnthợhàn2022:Góilàmviệcchokỳ