300 nhân dân tệ bao gồm thức ăn và chỗ ở cho công nhân tạm thời trên tàu điện ngầmtop cvnew

300 nhân dân tệ bao gồm thức ăn và chỗ ở cho công nhân tạm thời trên tàu điện ngầmtop cvnew

300nhândântệbaogồmthứcănvàchỗởchocôngnhântạmthờitrêntàuđiệnng

Bản dịch chỉnh sửa tiếng Anhtop cvnew

Bản dịch chỉnh sửa tiếng Anhtop cvnew

BảndịchchỉnhsửatiếngAnhtopcvnew:BảndịchchỉnhsửatiếngAnhtopcvBảndịc