Năm đầu tiên là 23 tệ / giờ + hoa hồng cao + bao ăn ở! Tuyển dụng nhân viên dọn phòngviec lam cho tot tphcm2022

Năm đầu tiên là 23 tệ / giờ + hoa hồng cao + bao ăn ở! Tuyển dụng nhân viên dọn phòngviec lam cho tot tphcm2022

Nămđầutiênlà23tệ/giờ+hoahồngcao+baoănở!Tuyểndụngnhânviêndọn